Last modified 6 years ago Last modified on 06/12/12 01:28:21

Hunedoara Timișană

Proiectul propus spre finanţare are două niveluri de abordare: partea ştiinţifică ce se va concretiza în primul rând în elaborarea planului de management al sitului Hunedoara Timişană, proces care va asigura identificarea şi aplicarea măsurilor speciale de conservare a speciilor de păsări protejate şi de gestionare a resurselor naturale, corespunzător cerinţelor de supraveghere, protecţie şi menţinere a valorilor ecologice ale spaţiului. A doua parte va asigura informarea şi conştientizarea populaţiei şi a factorilor interesaţi privind necesitatea măsurilor de conservare şi avantajele aplicării unor măsuri de management durabil. Măsurile de management vor trebui să răspundă totodată cerinţelor unei dezvoltări durabile a zonei, cu efecte pe termen lung, în aşa fel încât să ofere posibilitatea implementării unui concept de dezvoltare globală şi de valorificare a potenţialului natural al zonei.

Obiective

Obiectivul general

Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural al sitului Natura 2000 “Hunedoara Timişană” prin realizarea unei strategii de management durabil şi realizarea infrastructurii suport pentru promovarea ariei protejate, cu implicarea şi conştientizarea factorului uman.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Îmbunătăţirea statutului de conservare a speciilor de avifaună şi a habitatelor acestora, prin stabilirea unui cadru de management adecvat până în anul 2013.
  • Creşterea gradului de informare-conştientizare a populaţiei de pe raza teritoriului administrativ al localităţilor Şagu, Hunedoara Timişană şi Vinga din judeţul Arad şi Orţişoara din judeţul Timiş cu 30% până în anul 2013, privind necesitatea măsurilor de conservare şi avantajele aplicării unei strategii de management durabil în situl Natura 2000 “Hunedoara Timişană”.
  • Proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea ariei protejate prin pregătirea unui Studiu de Fezabilitate privind construirea unui centru de vizitare a sitului Natura 2000 “Hunedoara Timişană” in vederea cresterii gradului de stimulare cu 30% pana in anul 2013 a interesului vizitatorilor pentru natură şi conştientizarea acestora privind impactul activităţilor antropice asupra biodiversităţii.
  • Creşterea şi întărirea capacităţii instituţionale ARPM Timişoara privind managementul integrat al ariilor protejate, în vederea acumulării expertizei necesare exercitării custodiei sitului Natura 2000 Hunedoara Timişană şi gestionării durabile a sitului.